Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2

zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

(dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.5.2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní

oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje

vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový

přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti

nachází. Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje

zveřejnit na úřední desce.