Seznam neznámých vlastníků

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) aktualizované údaje k 1.8.2016 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávněnejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází.Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.