Správní řízení - OU/2014/PK-2

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Kněžnice (dále jen „OÚ Kněžnice“) jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 47 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), oznamuje, že bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení k žádosti o posunutí plotu na pozemku parc.č.1674, v k.ú. Kněžnice a to dnem 25. 8. 2014, kdy byla doručena správnímu orgánu žádost manželů Andreji a Františka Chejnových, oba bytem Radvánovice 37, 511 01 - Karlovice.

 

podrobnosti v přloze

PřílohaVelikost
PDF icon ou-2014-pk-2.pdf266.96 KB