Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

a

VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání

Národního plánu povodí Labe